เพิ่มเติม 
เพิ่มเติม 
61-1181 Customer Service Assistant Manager 1  
เพิ่มเติม 
61-1195 Material Planning 1  
เพิ่มเติม 
เพิ่มเติม 
61-1215 Quality Control Manager 1  
เพิ่มเติม 
เพิ่มเติม 
เพิ่มเติม 
เพิ่มเติม